سه شنبه, 28 خرداد 1398 - Tuesday 18 June 2019

✅خیارات
🔸 آیا می دانید کلمه خیارات در قرارداد یعنی چه؟
🔸 خیار به معنی ( اختیار فسخ) در قرارداد است.
✔️ خیارات از قرار ذیل می باشند :
⭕️ خیار مجلس : بدین معنی که هر یک از طرفین عقد تا زمانی که از متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
⭕️ خیار حیوان : اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
⭕️خیار شرط: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
⭕️ خیار تاخیر ثمن : هر گاه بیعی واقع شود و برای پرداخت پول و تسلیم مورد معامله زمانی مشخص نشده باشد اگر سه روز از تاریخ عقد بگذرد و در این مدت نه فروشنده مورد معامله را تسلیم کند و نه خریدار پول را بدهد فروشنده مختار در فسخ معامله می باشد.
⭕️ خیار رویت و تخلف وصف : هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود یا بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست بپذیرد.
⭕️ خیار غبن : هر یک از طرفین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. ( غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و در اصطلاح حقوقی به معنای بهم خوردن تعادل ارزش عوضین به نحو فاحش است.
⭕️ خیار عیب : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله .
⭕️ خیار تدلیس : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
⭕️ خیار تبعض صفقه : وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد نماید.
⭕️ خیار تخلف شرط( خیار اشتراط) : بر اساس تخلف از شرط صفت یا نتیجه یا فعل رخ می دهد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار