به اطلاع مالکین و سکنه  محترم فاز یک شهرک علامه امینی هرند می رساند
   با توجه به اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به عملیات زیر سازی وجدولگذاری آن فازاقدام نماید، مقتضی است جهت سرعت بخشیدن به اجرای این پروژ ه نسبت به جمع آوری مصالح ونخاله های ساختمانی خود اقدام نمایید.
در غیر اینصورت شهرداری نسبت به جمع آوری وانتقال آن اقدام و هزینه مربوطه به اضافه ۱۵درصد از شما دریافت خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هرند