روابط عمومی شهرداری اطلاعیه ای صادر کرد. توجه شما را به آن جلب میکنیم.

📜بسمه تعالی
🔻اطلاعیه🔻
با توجه به فصل برگ ریزان درختان کاج مقتضی از سوزاندن  آنها در سطح خیابانها و جداول خوداری فرمایید تا باعث آتش سوزی  درختان و آلودگی هوا نگردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای شهر هرند