شهرهرند ازتوابع شهرستان اصفهان با فاصله 52 درجه و 26 دقیقه طول جغرافیایی ازنصف النهار گرینویچ وعرض جغرافیائی 32 درجه و 33 دقیقه وارتفاع 1540 متری از سطح دریا در 85 كیلومتری شرق شهر اصفهان واقع شده است

شهرهرند ازتوابع شهرستان اصفهان با فاصله 52 درجه و 26 دقیقه طول جغرافیایی ازنصف النهار گرینویچ وعرض جغرافیائی 32 درجه و 33 دقیقه وارتفاع 1540 متری از سطح دریا در  85 كیلومتری شرق شهر اصفهان واقع شده است .

از شمال به دشت و از جنوب به رودخانه زاینده رود منتهی میشود و راه آهن سراسری اصفهان، كرمان از 5 كیلومتری و راه سراسری اصفهان-نایین-یزد از 18 كیلومتری شمال آن و رودخانه زاینده رود از  13 كیلومتری جنوب آن می گذرد.

این شهردرسال 1372 ه.ش توسط تقسیمات كشوری بعنوان مركز بخش جلگه انتخاب شده است و چون محل اتصال و مركز بخش جلگه، كوهپایه و بنرود است دارای موقعیت خوبی در منطقه می باشد.

این شهر از سه طرف به سرزمینهای نسبتاً بلند و شیبدار منتهی میشود و سرزمینی است گود و نسبتاً شیبدار و پدیده طبیعی خاصی در این شهر وجود ندارد.

محدوده قانونی این شهر 431 هکتار وحریم آن 2977 هكتار می باشد که از شمال به راه آهن سراسری اصفهان-كرمان ازجنوب به مزرعه دیزیچه از شرق به كیلومتر روستای هاشم آباد و ازغرب به كیلومتر  3 روستای قهی منتهی می گردد.