در زمان ورود حضرت اسحاق بن عباس بن اسحاق بن موسی بن جعفر (ع) به شهر هرند، ایشان از ترس مأموران خلیفه ی عباسی به این محلّه و مسجد ساغری (که امروزه خراب کرده اند) پناه آوردند و مردم این محلّه هم به دفاع از ایشان در برابر مأموران پرداختند و می گفتند: "تا زمان کُشته شدن از این آقا حمایت می کنیم". ولی زمانی که دیدند حریف مأموران نمی شوند فرار کردند و سرانجام محّل اختفای ایشان توسط خیانت فردی شناسایی شد و مأموران این آقا را دستگیر و به شهادت رساندند و از آن روز به بعد بدلیل شهادت و کُشته شدن نواده ی موسی بن جعفر (ع)، این محلّه به این نام معروف شد. شغل بیشتر اهالی این محلّه هم کشاورزی بوده است.

منبع: هرند الماس شرق اصفهان