در گذشته دور احداث تعداد 17 رشته قنات در شهر هرند رونق خاصی به کشاورزی شهر بخشیده که باعث احداث ‏مزارعی در اطراف شهر گردیده است که از آن می توان بشتوقباد ، خوادینان حسین آباد، چزاب ، دیزیچه ، رحمت آباد ‏اشاره نمود ؛که در این مزارع آثاری قدیمی مانند کبوترخانه ها ، استخرهای آبیاری و غیره موجود می باشد. لازم به ذکر ‏است از محصولات کشاورزی شهر هرند که شهرت کشاورزی وجهانی دارد محصول پنبه و شوید می باشد.‏

مزارع کشاورزی
در گذشته دور احداث تعداد 17 رشته قنات در شهر هرند رونق خاصی به کشاورزی شهر بخشیده که باعث احداث ‏مزارعی در اطراف شهر گردیده است که از آن می توان بشتوقباد ، خوادینان حسین آباد، چزاب ، دیزیچه ، رحمت آباد ‏اشاره نمود ؛که در این مزارع آثاری قدیمی مانند کبوترخانه ها ، استخرهای آبیاری و غیره موجود می باشد. لازم به ذکر ‏است از محصولات کشاورزی شهر هرند که شهرت کشاورزی وجهانی  دارد محصول پنبه و شوید می باشد.‏