مجموعه فرهنگی تفریحی حسین اباد کنار برج کبوتر خانه و همچنین یخچال قدیمی شهر و آستان مقدس شاهزاده حیدر (ع) با رویکرد بهرهوری بیشتر از فضاهای موجود شهری به منظور اجرای برنامههای متناسب با ‏نیازهای تفریحی شهروندان بصورت خانواده محور احداث میگردد که در این راستا موقعیت ویژهی جعرافیایی و شرایط اقلیمی منطقه سرمایهگذاران را برای مشارکت در خصوص ساخت و ساز و رونق هر چه بیشتر فعالیتهای عمرانی در حوزه فرهنگی تفریحی در این منطقه تشویق و ترغیب می کند.

مجموعه فرهنگی تفریحی حسین آباد
مجموعه فرهنگی تفریحی حسین آباد کنار برج کبوتر خانه و همچنین یخچال قدیمی شهر و آستان مقدس شاهزاده حیدر (ع)  با رویکرد بهره وری بیشتر از فضاهای موجود شهری به منظور اجرای برنامه های متناسب با ‏نیازهای تفریحی شهروندان بصورت خانواده محور احداث میگردد که در این راستا موقعیت ویژه ی جعرافیایی و شرایط اقلیمی منطقه سرمایه گذاران را برای مشارکت  در خصوص ساخت و ساز و رونق هر چه بیشتر فعالیتهای عمرانی در حوزه فرهنگی تفریحی  در این منطقه تشویق و ترغیب می کند.