وجود دهها اثر تاریخی و باستانی در هرند ، وجود خانه های تاریخی، مساجد تاریخی، خیابانهای قدیمی، میدان، بازارهای منحصر به فرد و تاریخی هرند ، آداب و سنن و... فرصت بسیار مناسبی را برای سرمایهگذاران بوجود می آورد تا از این امکان و فرصت برای کسب درآمد های پایدار برای خود وهمچنین این شهر استفاده بنمایند. با توجه به استعدادها و زمینههای متعدد گردشگری موجود در شهر تاریخی و فرهنگی هرند از قبیل گردشگری تفریحی، گردشگری کویری و گردشگری مذهبی مکانی مناسب جهت ساخت مراکز اقامتی و ساحتی میباشد که شهرداری آمادگی برای سیر مراحل اداری و واگذاری زمین و... همکاری لازم با سرمایهگذاران را دارد

مرکز اقامتی، سیاحتی، تجارتی و خدماتی
وجود دهها اثر تاریخی و باستانی در هرند ، وجود خانه های تاریخی، مساجد تاریخی، خیابانهای قدیمی، میدان، بازارهای منحصر به فرد و تاریخی هرند ، آداب و سنن و... فرصت بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاران  بوجود می آورد تا از این امکان و فرصت برای کسب درآمد های پایدار برای خود وهمچنین  این شهر  استفاده بنمایند. با توجه به استعدادها و زمینه های متعدد گردشگری موجود در شهر تاریخی و فرهنگی هرند از قبیل گردشگری تفریحی، گردشگری کویری و گردشگری مذهبی مکانی مناسب جهت ساخت مراکز  اقامتی و سیاحتی میباشد که شهرداری آمادگی برای سیر مراحل اداری و  واگذاری زمین و... همکاری لازم با سرمایه گذاران را دارد .