به صورت عمده در بحث سرمایهگذاری همیشه این ریسک وجود دارد که با به کار بستن سرمایههای هنگفت، خطر از دست دادن آن وجود دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که چنین ناحیهای با کمترین میزان سرمایهگذاری و صرفا به دلیل ماهیت وجودی منطقه، میتواند بیشترین میزان سود را از راه گردشگری به دست آورد. گردشگری ایران در حال حاضر در مرکز و شرق استان اصفهان به نسبت رونق مناسبی دارد. وقتی چنین منطقهای به عنوان یک مقصد شناخته شود، شرق اصفهان که از عواید گردشگری تقریبا محروم است نیز رونق خواهد گرفت و امنیت برای این منطقه به ارمغان خواهد آمد. سرمایهگذاری در این منطقه خواهد توانست باعث رونق گردشگری و کسب کار را رونق ببخشد. به جرات میتوان گفت اگر توسعه گردشگری و زیرساختهای آن در این منطقه، آن را بیش از سایر شهرهای کشور رونق ندهد، کمتر از آن نخواهد بود. سرمایهگذاری صحیح با توجه به لزوم حفظ محیط زیست و با بهرهگیری از ایدههای موجود و مشورت با کارشناسان و مبتکران منطقه، علاوه بر اشتغالزایی وسیع برای مردم محلی، کمک شایانی در راستای تبدیل شدن منطقه مورد بحث به مقصد معین گردشگری خواهد کرد که البته این امر جز با همکاری و توجه سرمایهگذاران بخش خصوصی میسر نخواهد شد.

پروژه گردشگری کویر هرند
به صورت عمده در بحث سرمایه گذاری همیشه این ریسک وجود دارد که با به کار بستن سرمایه های هنگفت، خطر از دست دادن آن وجود دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که چنین ناحیه ای با کمترین میزان سرمایه گذاری و صرفا به دلیل ماهیت وجودی منطقه، میتواند بیشترین میزان سود را از راه گردشگری به دست آورد. گردشگری ایران در حال حاضر در مرکز و شرق استان اصفهان  به نسبت رونق مناسبی دارد. وقتی چنین منطقه ای به عنوان یک مقصد شناخته شود، شرق اصفهان که از عواید گردشگری تقریبا محروم است نیز رونق خواهد گرفت و امنیت برای این منطقه به ارمغان خواهد آمد. سرمایه گذاری در این منطقه خواهد توانست باعث رونق گردشگری و کسب کار را رونق ببخشد. به جرات میتوان گفت اگر توسعه گردشگری و زیرساختهای آن در این منطقه، آن را بیش از سایر شهرهای کشور  رونق ندهد، کمتر از آن نخواهد بود. سرمایه گذاری صحیح با توجه به لزوم حفظ محیط زیست و با بهره گیری از ایده های موجود و مشورت با کارشناسان و مبتکران منطقه، علاوه بر اشتغالزایی وسیع برای مردم محلی، کمک شایانی در راستای تبدیل شدن منطقه مورد بحث به مقصد معین گردشگری خواهد کرد که البته این امر جز با همکاری و توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی میسر نخواهد شد.