افتخارات عظیم و باشکوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین، بیانگر وجود مراکز دانش، معارف ، مطالعه و تحقیق در انواع علوم بوده است. مراکز برجسته علمی همچون مدرسه نصیبین و دانشگاه جندی شاپور در ایالت خوزستان که در سال پانصد و سی میلادی به فرمان خسرو انوشیروان تاسیس یافت و تا زمان عباسیان دوام داشت ، دلیلی براین مدعاست.همچنین دانشمندان دوره اسلامی همچون:ابن سینا، زکریای رازی،ابوریحان بیرونی و... در ارتقای تفکر و تعالی مدارج سیر و سلوک جامعه بشری در سطح جهان شناخته شده هستند.از دوران صفویه انتقال اصول علوم و معارف جدید از اروپا آغاز شد،تا اینکه اولین مدرسه جدید در سال 1212 در ایران آغاز به کار کرد. اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه ، نخستین بار با تاسیس دارالفنون درسال 1230 ه.ش. با رشته های مهندسی، داروسازی،طب و جراحی،توپخانه ،پیاده نظام ، سواره نظام و معدن شناسی به همت میرزاتقی خان امیرکبیر عملی گردید. شهر کهن هرند با داشتن سه مرکز دانشگاهی تبدیل به یک مرکز مهم علمی در شرق اصفهان شده است. دانشگاه‎های آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی کاربردی با پذیرش حدود 3000 دانشجوی دختر و پسر نقش مهم و بسزایی در پیشرفت علمی، فرهنگی این شهر ایفا می‎کنند.

مراکز دانشگاهی
افتخارات عظیم و باشکوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین، بیانگر وجود مراکز دانش، معارف ، مطالعه و تحقیق در انواع علوم بوده است. مراکز برجسته علمی همچون مدرسه نصیبین و دانشگاه جندی شاپور در ایالت خوزستان که در سال پانصد و سی میلادی به فرمان خسرو انوشیروان تاسیس یافت و تا زمان عباسیان دوام داشت ، دلیلی براین مدعاست.همچنین دانشمندان دوره اسلامی همچون:ابن سینا، زکریای رازی،ابوریحان بیرونی و... در ارتقای تفکر و تعالی مدارج سیر و سلوک جامعه بشری در سطح جهان شناخته شده هستند.از دوران صفویه انتقال اصول علوم و معارف جدید از اروپا آغاز شد،تا اینکه اولین مدرسه جدید در سال 1212 در ایران آغاز به کار کرد.
اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه ، نخستین بار با تاسیس دارالفنون درسال 1230 ه.ش. با رشته های مهندسی، داروسازی،طب و جراحی،توپخانه ،پیاده نظام ، سواره نظام و معدن شناسی به  همت میرزاتقی خان امیرکبیر عملی گردید.
شهر کهن هرند با داشتن سه مرکز دانشگاهی تبدیل به یک مرکز مهم علمی در شرق اصفهان شده است. دانشگاه‎های آزاد اسلامی،  پیام نور و جامع علمی کاربردی با پذیرش حدود 3000 دانشجوی دختر و پسر  نقش مهم و بسزایی در پیشرفت علمی، فرهنگی این شهر ایفا می‎کنند.

daneshgahi2

 

daneshgahi3

 

daneshgahi4

 

daneshgahi5

 

daneshgahi6