روزنامه سراسری اصفهان زیبا با شهردار هرند مصاحبه ای انجام داده و به چاپ رسانده است که در ذیل متن آن را می بینیم.

روزنامه سراسری اصفهان زیبا با شهردار هرند مصاحبه ای انجام داده و به چاپ رسانده است که در ذیل متن آن را می بینیم.

95042702