مردی که در تمام دوران دفاع مقدس حضوری مستمر در جبهه ها داشت

مردی که در تمام دوران دفاع مقدس حضوری مستمر در جبهه ها داشت

نام شهید آقابابایی یادآور روزهای سخت حماسه و یادآور دلاوریهای مردی است که در تمام دوران دفاع مقدس حضوری مستمر در جبهه ها داشت و همزمان جبهه های غرب و جنوب را در می نوردید و لحظه ای سکون و قرار نداشت.
بمانعلی رجایی هرندی

بمانعلی رجایی هرندی

بعد از شنیدن خبر شهادت من دو دست را به سوی خدا و آسمان بلند کرده و این سخن را بگویید: خدایا امانتی را که به ما داده بودی ما اینک به تو تحویل دادیم. این هدیه ناقابل را از ما قبول کن.