اجرای عملیات عمرانی سنگ فرش ونصب نیمکت پارکی

هرند درمسیر توسعه و پیشرفت اجرای عملیات عمرانی سنگ فرش ونصب نیمکت پارکی در بوستان مقابل آستان مقدس حضرت شاهزاده حیدر ع توسط واحد امانی شهرداری هرند