این شهر دارای بیش از 1000 دستگاه کامیون و کامیونت و تریلر است که در ناوگان حمل و نقل کشور فعالیت دارند و استان اصفهان در تعداد پايانه های بار و مسافر، ميزان جا به جايی مسافر و كالا و تعداد رانندگان بخش بار رتبه اول كشور را به خود اخصاص داده است. به طوری كه در سال جاری بيش از 58 ميليون تردد ناوگان باری سنگين در جادههای استان اصفهان به ثبت رسيده است كه اين آمار نشان دهنده حساسيتهای حمل و نقل اصفهان میباشد و توجه بيشتر و سرمایه گذاری در این صنعت خالی از لطف نیست به طوری که شهر هرند و منطقه جلگه یکی از قطبهای صنعت و حمل و نقل استان اصفهان میباشد. در این راستا با عنایت به زیر ساخت های موجود از جمله زمین مناسب، قرارگرفتن در کنار جاده مواصلاتی و ترانزیت شیراز - اصفهان - بندر عباس و شرق کشور ، وجود بیش از 1000 کامیون در منطقه و کمک و همیاری شهرداری و شورای اسلامی شهر در ایجاد پایانه حمل ونقل بار توسط سرمايه گذاران و بخش خصوصی را می طلبد.

پایانه ی حمل و نقل کالا
این شهر دارای بیش از 1000 دستگاه کامیون و کامیونت و تریلر است که در ناوگان حمل و نقل کشور فعالیت دارند و استان اصفهان در تعداد پايانه های بار و مسافر، ميزان جا به جايی مسافر و كالا و تعداد رانندگان بخش بار رتبه اول كشور را به خود اخصاص داده است. به طوری كه در سال جاری بيش از 58 ميليون تردد ناوگان باری سنگين در جادههای استان اصفهان به ثبت رسيده است كه اين آمار نشان دهنده حساسيتهای حمل و نقل اصفهان میباشد و توجه بيشتر و سرمایه گذاری در این صنعت خالی از لطف نیست  به طوری که شهر هرند و منطقه جلگه یکی  از  قطبهای  صنعت و حمل و نقل استان اصفهان میباشد. در این راستا  با عنایت به زیر ساخت های موجود از جمله زمین مناسب، قرارگرفتن در کنار جاده مواصلاتی و ترانزیت شیراز -  اصفهان - بندر عباس و شرق کشور ، وجود بیش از 1000 کامیون در منطقه و کمک و همیاری شهرداری و شورای اسلامی شهر در ایجاد پایانه حمل ونقل بار توسط سرمايه گذاران و بخش خصوصی را می طلبد.