باغ موزه ی هــرنـدی کرمـــان

باغ موزه ی هــرنـدی کرمـــان

مجموعه‌ باغ هرندی کرمان واقع در ابتدای خیابان فردوسی یکی از ساختمان‌های عهد قاجار هرند است.